Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Slovníky

Elman: Anglicko-?eský ekonomický výkladový slovník
Unikátní slovník zpracovávající moderní ekonomickou terminologii, jejíž znalost je nezbytným p?edpokladem pro p?ipravované za?len?ní naší republiky do Evropské unie. Tento slovník obsahuje p?es 65 000 britských a amerických termín?, hovorových výraz? a profesionálního slangu z oblasti ekonomiky, práva a výpo?etní techniky. Zejména zahrnuje termíny týkající se bankovnictví, burzy, daní, dopravy, financí, marketingu, obchodu, pojiš?ovnictví, ú?etnictví a platebního styku. V právnické terminologii je v?nována pozornost p?edevším hospodá?skému právu. Slovník je ur?en pro manažery, ekonomy, banké?e, právníky, uživatele osobních po?íta??, p?ekladatele odborných text?, pedagogy a studenty st?edních a vysokých škol, kte?í si cht?jí osvojit britskou a americkou ekonomickou a právní terminologii.
Rozsah 1100 stran, formát B5, 1. vydání (2004)
Elman, Michalí?ek: Anglicko-?eský technický slovník
Slovník obsahuje cca 120 000 termín? a terminologických spojení ze všech technických obor? a ekonomiky s jejich anglickými ekvivalenty. Výb?r termín? je založen na excerpci nejnov?jší knižní, ?asopisecké i firemní literatury a norem. Je ur?en v?deckým, technickým i ekonomickým pracovník?m, p?ekladatel?m, tlumo?ník?m a studujícím p?íslušných vysokých a st?edních škol. V novém vydání byly provedeny drobné zm?ny a dopl?ky n?kterých hesel a opravy tiskových chyb.
Rozsah 1328 stran, formát A5, 2. vydání
Elman, Michalí?ek: ?esko-anglický technický slovník
Slovník obsahuje asi 120 000 hesel a terminologických spojení ze všech technických obor? a ekonomiky s jejich anglickými ekvivalenty. Výb?r termín? je založen na excerpci nejnov?jší knižní, ?asopisecké i firemní literatury a norem. Je ur?en v?deckým, technickým i ekonomickým pracovník?m, p?ekladatel?m, tlumo?ník?m a studujícím p?íslušných vysokých a st?edních škol.
Rozsah 1500 str., vyd. 1., váz., ISBN 80-85920-85-9
Littera ?/N: ?esko-n?mecký v?deckotechnický slovník
Obsahuje kolem 120 000 termín? ze všech oblastí techniky se zohledn?ním nejnov?jších technologií rychle se rozvíjejících obor?.
Rozsah 870 stran, formát B5, 1. vydání, Littera 1999
Littera N/?: N?mecko-?eský v?deckotechnický slovník
Obsahuje kolem 100 000 termín? ze všech oblastí techniky se zohledn?ním nejnov?jších technologií rychle se rozvíjejících obor?.
Rozsah 1138 stran, formát B5, 1. vydání, Littera 1997
EPA: ?esko-anglický a anglicko-?eský elektrotechnický a elektronický slovník
3.vydání z roku 1993 (EPA) obsahuje p?es 35.000 termín? a terminologických spojení v obou jazykových mutacích ze slaboproudé a silnoproudé elektrotechniky a elektroniky. Slovník byl sestaven na základ? rozsáhlých excerpcí ze zahrani?ní i tuzemské odborné literatury.
Rozsah 928 stran, formát A5
Kejvanová: N?mecko-?eský stavební slovník
2.vydání z roku 1993 (SNTL) obsahuje cca 41.000 termín? a terminologických spojení ze všech oblastí stavebnictví a architektury, získaných p?evážn? excerpcí sou?asné n?mecké odborné literatury.
Rozsah 542 stran, formát A5
Elman, Michalí?ek: Anglicko-?eský a ?esko-anglický hornický slovník
Slovník obsahuje v každé ?ásti asi 20 000 odborných výraz? z hornictví, geologie, mineralogie, geodézie, geotechniky, mechaniky hornin, vrtné techniky a úpravnictví. Je ur?en v?deckým a technickým pracovník?m, kte?í sledují anglickou odbornou literaturu nebo p?icházejí do styku s anglicky hovo?ícími partnery a dále pracovník?m útvaru VTI, p?ekladatel?m, tlumo?ník?m a studujícím p?íslušných vysokých a st?edních škol.
Rozsah asi 520 stran, 4 obrázky, formát A5, 1. vydání, 2000
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek