Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Novinky

Dufka: Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér
Publikace je určena žákům 3. ročníku SOU, učební obor instalatér a dále všem zájemcům o danou tematiku. Kniha je autorem aktualizována a přepracována dle rámcových vzdělávacích plánů. Seznamuje čtenáře s parními otopnými soustavami, s možnostmi vytápění průmyslových staveb a s vyrobky určenými pro tento účel. Dále pak s vytápěním a centralizovaným zásobováním teplem, s větráním a klimatizací budov, s obnovitelnými a netradičními zdroji tepla a s novinkami v oboru vytápění.
184 stran, 159 obrázků
Polanecká: Pohádkové čarování s babičkou Eliškou
Druhá knížka pohádkových vyprávění o dětech a jejich vůli zachránit rozbitý dřevěný figurkový kolotoč malé čtenáře určitě zaujme. Je napsána láskyplným jazyk autorky, která jako babička děti zná, má je ráda a rozumí jim. Příběhy jsou zasazeny opět do širšího regionu města Litomyšl a vesničky Vidlatá Seč. Každý je doplněn lehce zapamatovatelnými říkankami a nenásilně seznamuje děti s životem kolem nich, vyzdvihuje přítelství a vzájemnou soudržnost.
Rozsah 112 stran, 75 obrázků, formát A4, vydání 1.
Eliška Polanecká: Moje milá Barunko
Kronika vzpomínek na osudy autorčiny rodiny z Vidlaté Seče u Litomysle je plná emocí. Popisuje hlavně životní cestu babičky, která cely život zápasila s krutým údělem osudu a přesto nepodlehla, což je i v dnešní dobe připomínkou, že život pres veškerá trápení, bolest a slzy stojí za to žít, pokud je človek milován a nezůstává sám.
104 stran, 49 obrázků, vydání první
Gscheidle a kol.: Tabulky pro automechaniky
EUROPA SOBOTÁLES cz
Český překlad 16. německého vydání na školách i v autoprovozech oblíbeného tabulkového souhrnu základních informací potřebných pro automechaniky při výuce i v praxi přináší výběr nejdůležitějších vzorců, tabulek, schémat a dalších informací.
Údaje jsou rozděleny do 9 oddílů od základů matematky, fyziky, chemie a informatiky doplněných specializovanými výpočty z automobilní techniky, základů ekonomické problematiky vedení podniku přes nauku o materiálech, technické kreslení až po odborné znalosti z automobilní techniky zaměřené zejména na motory, převody, podvozky, konstrukci vozidel a jejich elektrické a elektronické řídicí systémy.
Vydání tabulek obsahuje řadu informací zvláště z oblasti elektronických systémů a bezpečnostních prvků motorových vozidel, které nebyly dosud v českých učebnicích a příručkách publikovány. Doplňuje tak 3. české vydání "Příručky pro automechanika" z r. 2007.
Kromě studujících oborů zaměřených na automobilní techniku jsou tabulky určeny technikům a odborným pracovníkům v automobilovém průmyslu a v autoopravnách, i všem dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.
Rozsah 496 stran, přes 1000 barevných obrázků a schémat, formát A5, vazba V2 (měkká), vyjde ve 4. čtvrtletí 2008, 1. vydání
Eliška Polanecká: Pohádky babičky Elišky
Prvotina autorky obsahující pět pohádek o dětech a zvířátkách. Jejich příběhy jsou zasazené do krásné krajiny kolem Litomyšle, do vesničky jménem Vidlatá Seč a jejího okolí. Jsou vyprávěny láskyplným způsobem, který vypovídá o autorčině znalosti dětské duše. Pohádky jsou inspirovány důvěrně známým venkovským prostředím, které autorka dokáže věrohodně zachytit. Vítězí v nich dětská zvídavost, dobro a přátelství a mohou tak zaujmout děti od věku 4 let.
Rozsah 72 stran, 47 obrázků, formát A4, vázané, ISBN 978-80-86817-24-8, vyšlo v roce 2008
Dillinger a kol.: Moderní strojírenství pro školu a praxi
EUROPA SOBOTÁLES cz
Překlad 55. aktualizovaného německého vydání obsahuje základní odborné znalosti pro široké spektrum strojírenských učebních a studijních oborů počínaje zámečníky, nástrojáři a obráběči kovů, přes různé druhy mechaniků až po strojně-montážní práce a údržbu. Kniha se velmi dobře hodí pro denní i dálkové studium na učilištích, středních průmyslových i vyšších odborných školách i v podnikovém vzdělávání. Tematické okruhy jsou koncipovány tak, že velmi dobře podporují jak školní výuku, tak samostatné učení a jsou důležitým zdrojem oborových informací. Vzhledem k mnohovrstevnatosti tematických okruhů a orientaci na praxi v širších technických souvislostech je příručka vhodná také pro další vzdělávání mistrů působících na technických školách i v praxi.
Příručka je odpovídajícím způsobem vzhledem k učebním okruhům rozdělena do sedmi oblastí: prodlužování, zkušební technika, dokončovací technika, nástrojová technika, strojní a přístrojová technika, automatizační technika, informační technika a elektrotechnika.
Obsah je oproti starším německým vydáním aktualizován a obohacen o praktické návody k použití. Technologické, odborné nástrojářské a pracovní pohledy jsou navzájem velmi dobře propojeny a vysvětleny na příkladech z praxe.
Rozsah 608 stran, přes 1500 barevných obrázků a tabulek, formát B5, vazba V8, 1. vydání (2007)
Nutsch a kol.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře
EUROPA SOBOTÁLES cz
Překlad 6. upraveného vydání publikace zpracované kolektivem německých odborníků, kterou autoři koncipovali především jako učebnici pro učební obor truhlář, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním dřeva.
Kniha je didakticky členěna podle učebních osnov platných pro truhláře, stavební truhláře, obráběče dřeva, sklenáře a další stavební profese v SRN a v maximální míře je přizpůsobena našim učebním osnovám a platným normám, zejména ČSN 01 3610 – Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu a ČSN 01 3130 – Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení.
Oproti učebnicím u nás dosud vydaným, obsahuje velké množství zadání úloh pro samostatnou práci žáků. Ve srovnání s prvním českým vydáním (Sobotáles, 2000) je mírně doplněna a aktualizována. Velkým kladem učebnice je zejména to, že přibližuje žákům materiály a konstrukce v trojrozměrném zobrazení s vysvětlivkami a kótami, ze kterého jsou schopni poměrně snadno a logicky pochopit dvojrozměrné zobrazení na výkresech a postupně získat schopnost samostatného řešení od konstrukčních spojů až po samostatné navrhování výrobků a vypracování potřebných podkladů pro jejich výrobu.
Rozsah 260 stran, 1210 obrázků, 45 tabulek, vazba V2, formát A4, 2. vydání (2007)
Gscheidle a kol.: Příručka pro automechanika
EUROPA SOBOTÁLES cz
Český překlad již 28. německého vydání přináší souhrn všech potřebných informací pro automechaniky, autoelektrikáře, autoklempíře i pracovníky dalších profesí působících v oblasti autoopravárenství i ve výrobě automobilů. Jsou zde shrnuty základní údaje počínaje výrobními postupy, materiály, stroji a přístroji používanými v autoprovozech a servisních dílnách, pohonnými hmotami a pomocnými látkami až po základy elektroniky, informatiky a ochrany životního prostředí v autoopravnách. Největší pozornost je věnována motoru, přenosu energie, podvozku, karoserii a elektrickým zařízením motorových vozidel. V samostatných kapitolách je zpracována problematika jednostopých a užitkových vozidel. Text vhodně doplňuje velké množství barevných ilustrací, grafů a tabulek. Oproti 1. a 2. českému vydání, která vyšla v nakladatelství Sobotáles v r. 2001, resp. 2002 je připravované 3. české vydání cca o 50 stran rozšířeno. Kromě řady aktualizací byla nově zařazena řada zcela nových informací zejména z oblasti využití elektroniky v moderních automobilech, recyklace a ochrany životního prostředí v autoopravárenství.
Kniha je určena především studujícím středních škol, dobře však poslouží i vyučeným automechanikům v autoprovozech, mistrům, technikům i početné obci domácích kutilů.
Rozsah 688 stran, 1700 obrázků, formát B5, 3. vydání (2007)
Metz, Grüner, Kessler: Restaurace a host
EUROPA SOBOTÁLES cz
Překlad 7. německého vydání je určen především studujícím SOU a hotelových škol a mladým pracovníkům v restauračních provozech. Kniha se zaměřením na spokojenost hostů zprostředkovává uživatelům teoretické i praktické odborné znalosti z oblasti servisu, úklidu, organizace a ekonomiky restaurace, péče o pokrmy, nápoje a jejich prodej, přípravu banketů a zvláštních akcí.
Shrnuje i informace o marketingu v pohostinství, poradenství a prodeji v restauraci a hlavních zásadách jednání s hosty, včetně reagování na jejich reklamace. Těsný vztah mezi teorií a praxí ve výkladu usnadňuje pochopení odborných souvislostí a plánování jednotlivých pracovních postupů. Praktické příklady pak ukazují, jak jednat s hosty a jaké metody vedou k rychlým obchodním úspěchům.
Množství barevných ilustrací přispívá k snažšímu pochopení výkladu a rychlému osvojení si potřebných vědomostí. Obsah knihy je upraven a doplněn tak, aby vyhovoval potřebám českých uživatelů, takže příručka slibuje stát se vyhledávanou a nepostradatelnou pomůckou nejen při výuce na školách, ale i u mladších pracovníků v restaurační praxi.
Rozsah asi 560 stran, cca 700 barevných obrázků, formát B5, vyjde ve 2. čtvrtletí 2007, 1. vydání
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. Petr Koza, Ing. Pavel Hánek, Ph.D.: Geodézie pro SPŠ stavební
Učebnice se zabývá teoreticky i prakticky délkovým měřením, určováním výšek, konstrukcí přístrojů, pomůcek a prací s nimi, polohovým vytyčováním a zaměřováním, určováním ploch a výpočtem kubatur. Probírá postupy při předávání a přejímání staveniště po geodetické stránce a zabývá se druhy map na našem území. Nynější třetí vydání knihy je kromě modernizace a přerozdělení textů rozšířeno o nové kapitoly věnované např. teorii měřických chyb, kritériím přesnosti a v řadě oborů progresivně se prosazujícím družicovým globálním navigačním systémům. Zvýšená pozornost je věnována i prudce se rozvíjejícím a rozšiřujícím elektronickým přístrojům pro sběr, transport, zpracování a archivaci měřických dat.
Text čtvrtého vydání učebnice byl kromě potřebné aktualizace rozšířen o nové kapitoly věnované např. Teorii měřičských chyb, kritériím přesnosti, a v řade oborů progresivně se prosazujícím družicovým globálním navigačním systémům a základním právním normám pro oblast geodézie. Obsah se tak přibližuje též potřebám techniků v praxi i studentům VŠ negeodetických zameření jako výchozí studijní materiál.
324 stran, 226 obrázků, 19 tabulek, vydání čtvrté, přepracované a rozšířené, r. 2010
Bohuslav Málek a kol.: Hygiena práce
tip
Nové vydání dlouho na trhu chybějící učebnice obsahuje všechny dílčí obory,které zahrnuje komplexní obor hygiena práce. Oproti prvnímu vydání jsou do textu zahrnuty změny, které přinesl v uplynulých více než 20 letech rozvoj poznání, v neposlední míře je však přiměřeně respektován vývoj evropské legislativy v oboru ochrany zdraví při práci, a ovšem také domácí legislativy. Změny se týkají především kapitol fyziologie práce, mikroklima, toxikologie,hluk a vibrace i části týkající se prachu. Nově pak jsou zařazeny například kapitoly hodnocení zdravotních rizik a biologické činitele.

Publikace je určena především studujícím středních a vyšších odborných škol zdravotnických. Může však sloužit také jako repetitorium pro lékaře, kteří nepracují jako specialisté v oboru.
Rozsah 280 stran, 40 obrázků, formát A5, vazba V2 (měkká), vydání 2. (v Sobotáles vyd.1.) rok vydání 2014
Ing. Pavel Chejnovský: Zdravotní vodohospodářské stavby
tip
Učebnice je určena pro 3. ročník SOŠ stavebních, je zpracována v souladu s rámcovým vzdělávacím programem č. 36-47-M/001 Stavebnictví, a s učebními plány a osnovami předmětu Zdravotní vodohospodářské stavby. Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT.
Zahrnuje oblast dopravy a rozvodu vody v rámci veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod v rámci veřejných kanalizací. Má výpočtovou část. Stručně je pojednáno i o historii vývoje a současném stavu vodovodů a kanalizací v ČR. Při zpracování učebnice autor vycházel z platných právních vodohospodářských a technických norem.
Kniha je určena kromě studentů i projektantům a stavebním technikům.
172 stran, 8 stran barevných příloh, 182 obrázků, 14 tabulek, 8 grafů, rok vydání 2010
Křížová: Betonové konstrukce I pro SPŠ a SOU stavební
tip
Učebnice se zabývá technologií výroby betonových konstrukcí od výroby jednotlivých složek až po ověřování kvality a shody. Součástí učebnice je krátký slovník technických termínů a laboratorních zkoušek, které lze realizovat v běžné středoškolské laboratoři pro stavební hmoty.
Je určena především studentům středních průmyslových škol stavebních, oboru pozemní stavby a příbuzných, ale i žákům dalších středních odborných škol a středních odborných učilišť se zaměřením na stavebnictví. Bude však jistě užitečnou příručkou i pro středoškoláky pracující na stavbách a v projekci i pro další technické pracovníky z praxe.
Učebnici byla udělena schvalovací doložka MŠMT.
Rozsah 144 stran, 48 obrázků, 20 tabulek
Dufka: Vytápění pro 3. ročník učebního oboru instalatér
Učebnice pojednává o parních otopných soustavách, vytápění průmyslových staveb, dálkovém vytápění, větrání, vytápění teplým vzduchem, klimatizaci a obnovitelných a netradičních zdrojích tepla.
Rozsah 344 stran, 333 obrázků, formát A5, 1. vydání, rok 2001
Cibulka, Doseděl, Bartoš: Odborné kreslení pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních
Učebnice je určena především žákům středních průmyslových škol stavebních a středních škol s vyučovacím předmětem výtvarná výchova. V učebnici je zpracována široká problematika kreslířských a grafických technik. Obsahem jednotlivých kapitol jsou kreslící papíry a pomůcky, lineární kresby, písmo, plošné obrazce a členění plochy, základy grafických a štetcových technik, lineární kreslířská perspektiva, způsoby prostorového zobrazování, perspektivní kreslení podle modelu a skutečnosti, zásady osvětlování a poučení o reliéfu. Poslední kapitola je věnována souborným cvičením.
Rozsah 166 stran, 266 obrázků, 10 tabulek
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek