Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Novinky

Polanecká: Pohádkové ?arování s babi?kou Eliškou
Druhá knížka pohádkových vypráv?ní o d?tech a jejich v?li zachránit rozbitý d?ev?ný figurkový koloto? malé ?tená?e ur?it? zaujme. Je napsána láskyplným jazyk autorky, která jako babi?ka d?ti zná, má je ráda a rozumí jim. P?íb?hy jsou zasazeny op?t do širšího regionu m?sta Litomyšl a vesni?ky Vidlatá Se?. Každý je dopln?n lehce zapamatovatelnými ?íkankami a nenásiln? seznamuje d?ti s životem kolem nich, vyzdvihuje p?ítelství a vzájemnou soudržnost.
Rozsah 112 stran, 75 obrázk?, formát A4, vydání 1.
Gscheidle a kol.: Tabulky pro automechaniky
EUROPA SOBOTÁLES cz
?eský p?eklad 16. n?meckého vydání na školách i v autoprovozech oblíbeného tabulkového souhrnu základních informací pot?ebných pro automechaniky p?i výuce i v praxi p?ináší výb?r nejd?ležit?jších vzorc?, tabulek, schémat a dalších informací.
Údaje jsou rozd?leny do 9 oddíl? od základ? matematky, fyziky, chemie a informatiky dopln?ných specializovanými výpo?ty z automobilní techniky, základ? ekonomické problematiky vedení podniku p?es nauku o materiálech, technické kreslení až po odborné znalosti z automobilní techniky zam??ené zejména na motory, p?evody, podvozky, konstrukci vozidel a jejich elektrické a elektronické ?ídicí systémy.
Vydání tabulek obsahuje ?adu informací zvlášt? z oblasti elektronických systém? a bezpe?nostních prvk? motorových vozidel, které nebyly dosud v ?eských u?ebnicích a p?íru?kách publikovány. Dopl?uje tak 3. ?eské vydání "P?íru?ky pro automechanika" z r. 2007.
Krom? studujících obor? zam??ených na automobilní techniku jsou tabulky ur?eny technik?m a odborným pracovník?m v automobilovém pr?myslu a v autoopravnách, i všem dalším zájemc?m z ?ad širší ve?ejnosti.
Rozsah 496 stran, p?es 1000 barevných obrázk? a schémat, formát A5, vazba V2 (m?kká), vyjde ve 4. ?tvrtletí 2008, 1. vydání
Dillinger a kol.: Moderní strojírenství pro školu a praxi
EUROPA SOBOTÁLES cz
P?eklad 55. aktualizovaného n?meckého vydání obsahuje základní odborné znalosti pro široké spektrum strojírenských u?ebních a studijních obor? po?ínaje záme?níky, nástrojá?i a obráb??i kov?, p?es r?zné druhy mechanik? až po strojn?-montážní práce a údržbu. Kniha se velmi dob?e hodí pro denní i dálkové studium na u?ilištích, st?edních pr?myslových i vyšších odborných školách i v podnikovém vzd?lávání. Tematické okruhy jsou koncipovány tak, že velmi dob?e podporují jak školní výuku, tak samostatné u?ení a jsou d?ležitým zdrojem oborových informací. Vzhledem k mnohovrstevnatosti tematických okruh? a orientaci na praxi v širších technických souvislostech je p?íru?ka vhodná také pro další vzd?lávání mistr? p?sobících na technických školách i v praxi.
P?íru?ka je odpovídajícím zp?sobem vzhledem k u?ebním okruh?m rozd?lena do sedmi oblastí: prodlužování, zkušební technika, dokon?ovací technika, nástrojová technika, strojní a p?ístrojová technika, automatiza?ní technika, informa?ní technika a elektrotechnika.
Obsah je oproti starším n?meckým vydáním aktualizován a obohacen o praktické návody k použití. Technologické, odborné nástrojá?ské a pracovní pohledy jsou navzájem velmi dob?e propojeny a vysv?tleny na p?íkladech z praxe.
Rozsah 608 stran, p?es 1500 barevných obrázk? a tabulek, formát B5, vazba V8, 1. vydání (2007)
Nutsch a kol.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhlá?e
EUROPA SOBOTÁLES cz
P?eklad 6. upraveného vydání publikace zpracované kolektivem n?meckých odborník?, kterou auto?i koncipovali p?edevším jako u?ebnici pro u?ební obor truhlá?, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním d?eva.
Kniha je didakticky ?len?na podle u?ebních osnov platných pro truhlá?e, stavební truhlá?e, obráb??e d?eva, sklená?e a další stavební profese v SRN a v maximální mí?e je p?izp?sobena našim u?ebním osnovám a platným normám, zejména ?SN 01 3610 – Výkresy ve d?evozpracujícím pr?myslu a ?SN 01 3130 – Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení.
Oproti u?ebnicím u nás dosud vydaným, obsahuje velké množství zadání úloh pro samostatnou práci žák?. Ve srovnání s prvním ?eským vydáním (Sobotáles, 2000) je mírn? dopln?na a aktualizována. Velkým kladem u?ebnice je zejména to, že p?ibližuje žák?m materiály a konstrukce v trojrozm?rném zobrazení s vysv?tlivkami a kótami, ze kterého jsou schopni pom?rn? snadno a logicky pochopit dvojrozm?rné zobrazení na výkresech a postupn? získat schopnost samostatného ?ešení od konstruk?ních spoj? až po samostatné navrhování výrobk? a vypracování pot?ebných podklad? pro jejich výrobu.
Rozsah 260 stran, 1210 obrázk?, 45 tabulek, vazba V2, formát A4, 2. vydání (2007)
Gscheidle a kol.: P?íru?ka pro automechanika
EUROPA SOBOTÁLES cz
?eský p?eklad již 28. n?meckého vydání p?ináší souhrn všech pot?ebných informací pro automechaniky, autoelektriká?e, autoklempí?e i pracovníky dalších profesí p?sobících v oblasti autoopravárenství i ve výrob? automobil?. Jsou zde shrnuty základní údaje po?ínaje výrobními postupy, materiály, stroji a p?ístroji používanými v autoprovozech a servisních dílnách, pohonnými hmotami a pomocnými látkami až po základy elektroniky, informatiky a ochrany životního prost?edí v autoopravnách. Nejv?tší pozornost je v?nována motoru, p?enosu energie, podvozku, karoserii a elektrickým za?ízením motorových vozidel. V samostatných kapitolách je zpracována problematika jednostopých a užitkových vozidel. Text vhodn? dopl?uje velké množství barevných ilustrací, graf? a tabulek. Oproti 1. a 2. ?eskému vydání, která vyšla v nakladatelství Sobotáles v r. 2001, resp. 2002 je p?ipravované 3. ?eské vydání cca o 50 stran rozší?eno. Krom? ?ady aktualizací byla nov? za?azena ?ada zcela nových informací zejména z oblasti využití elektroniky v moderních automobilech, recyklace a ochrany životního prost?edí v autoopravárenství.
Kniha je ur?ena p?edevším studujícím st?edních škol, dob?e však poslouží i vyu?eným automechanik?m v autoprovozech, mistr?m, technik?m i po?etné obci domácích kutil?.
Rozsah 688 stran, 1700 obrázk?, formát B5, 3. vydání (2007) DOTISK TITULU JE OP?T SKLADEM Kniha vyšla v m?kké vazb?
Metz, Grüner, Kessler: Restaurace a host
EUROPA SOBOTÁLES cz
P?eklad 7. n?meckého vydání je ur?en p?edevším studujícím SOU a hotelových škol a mladým pracovník?m v restaura?ních provozech. Kniha se zam??ením na spokojenost host? zprost?edkovává uživatel?m teoretické i praktické odborné znalosti z oblasti servisu, úklidu, organizace a ekonomiky restaurace, pé?e o pokrmy, nápoje a jejich prodej, p?ípravu banket? a zvláštních akcí.
Shrnuje i informace o marketingu v pohostinství, poradenství a prodeji v restauraci a hlavních zásadách jednání s hosty, v?etn? reagování na jejich reklamace. T?sný vztah mezi teorií a praxí ve výkladu usnad?uje pochopení odborných souvislostí a plánování jednotlivých pracovních postup?. Praktické p?íklady pak ukazují, jak jednat s hosty a jaké metody vedou k rychlým obchodním úsp?ch?m.
Množství barevných ilustrací p?ispívá k snažšímu pochopení výkladu a rychlému osvojení si pot?ebných v?domostí. Obsah knihy je upraven a dopln?n tak, aby vyhovoval pot?ebám ?eských uživatel?, takže p?íru?ka slibuje stát se vyhledávanou a nepostradatelnou pom?ckou nejen p?i výuce na školách, ale i u mladších pracovník? v restaura?ní praxi.
Rozsah asi 560 stran, cca 700 barevných obrázk?, formát B5, vyjde ve 2. ?tvrtletí 2007, 1. vydání
Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. Petr Koza, Ing. Pavel Hánek, Ph.D.: Geodézie pro SPŠ stavební
U?ebnice se zabývá teoreticky i prakticky délkovým m??ením, ur?ováním výšek, konstrukcí p?ístroj?, pom?cek a prací s nimi, polohovým vyty?ováním a zam??ováním, ur?ováním ploch a výpo?tem kubatur. Probírá postupy p?i p?edávání a p?ejímání staveništ? po geodetické stránce a zabývá se druhy map na našem území. Nyn?jší t?etí vydání knihy je krom? modernizace a p?erozd?lení text? rozší?eno o nové kapitoly v?nované nap?. teorii m??ických chyb, kritériím p?esnosti a v ?ad? obor? progresivn? se prosazujícím družicovým globálním naviga?ním systém?m. Zvýšená pozornost je v?nována i prudce se rozvíjejícím a rozši?ujícím elektronickým p?ístroj?m pro sb?r, transport, zpracování a archivaci m??ických dat.
Text ?tvrtého vydání u?ebnice byl krom? pot?ebné aktualizace rozší?en o nové kapitoly v?nované nap?. Teorii m??i?ských chyb, kritériím p?esnosti, a v ?ade obor? progresivn? se prosazujícím družicovým globálním naviga?ním systém?m a základním právním normám pro oblast geodézie. Obsah se tak p?ibližuje též pot?ebám technik? v praxi i student?m VŠ negeodetických zame?ení jako výchozí studijní materiál.
324 stran, 226 obrázk?, 19 tabulek, vydání ?tvrté, p?epracované a rozší?ené, r. 2010
Lühr, Gerhard: Výtvarná výchova a základní techniky pro u?ební obor kade?ník
EUROPA SOBOTÁLES cz
Kniha shrnuje základní informace o navrhování a tvorb? ú?es? a makeupu. Na množství obrazových p?íloh jsou názorn? porovnány tvary obli?ej? a hlav, pánské a dámské st?ihy vlas? a tvorba typov? správných a moderních ú?es?. V samostatné kapitole jsou vyloženy základní znalosti nauky o barvách s d?razem na kosmetiku, barvy vlas? a barevné poradentství. Vhodným dopl?kem je p?ehled vývoje oblékání a ú?es? od dob starého Egypta až po sou?asnost. Kniha je ur?ena p?edevším pro studující u?ebních obor? kade?ník a kosmeti?ka. Uživatele by si však m?la najít i mezi po?etnou obcí kade?ník?, kade?nic a kosmeti?ek z praxe.
Rozsah 160 stran, 434 obrázk?, formát A4, 1. vydání 2019, nezm?n?ný dotisk roku 2007, Verlag Europa-Lehrmittel, N?mecko
Bohuslav Málek a kol.: Hygiena práce
tip
Nové vydání dlouho na trhu chyb?jící u?ebnice obsahuje všechny díl?í obory,které zahrnuje komplexní obor hygiena práce. Oproti prvnímu vydání jsou do textu zahrnuty zm?ny, které p?inesl v uplynulých více než 20 letech rozvoj poznání, v neposlední mí?e je však p?im??en? respektován vývoj evropské legislativy v oboru ochrany zdraví p?i práci, a ovšem také domácí legislativy. Zm?ny se týkají p?edevším kapitol fyziologie práce, mikroklima, toxikologie,hluk a vibrace i ?ásti týkající se prachu. Nov? pak jsou za?azeny nap?íklad kapitoly hodnocení zdravotních rizik a biologické ?initele.

Publikace je ur?ena p?edevším studujícím st?edních a vyšších odborných škol zdravotnických. M?že však sloužit také jako repetitorium pro léka?e, kte?í nepracují jako specialisté v oboru.
Rozsah 280 stran, 40 obrázk?, formát A5, vazba V2 (m?kká), vydání 2. (v Sobotáles vyd.1.) rok vydání 2014
Ing. Pavel Chejnovský: Zdravotní vodohospodá?ské stavby
tip
U?ebnice je ur?ena pro 3. ro?ník SOŠ stavebních, je zpracována v souladu s rámcovým vzd?lávacím programem ?. 36-47-M/001 Stavebnictví, a s u?ebními plány a osnovami p?edm?tu Zdravotní vodohospodá?ské stavby. U?ebnici byla ud?lena schvalovací doložka MŠMT.
Zahrnuje oblast dopravy a rozvodu vody v rámci ve?ejných vodovod? a odvád?ní odpadních vod v rámci ve?ejných kanalizací. Má výpo?tovou ?ást. Stru?n? je pojednáno i o historii vývoje a sou?asném stavu vodovod? a kanalizací v ?R. P?i zpracování u?ebnice autor vycházel z platných právních vodohospodá?ských a technických norem.
Kniha je ur?ena krom? student? i projektant?m a stavebním technik?m.
172 stran, 8 stran barevných p?íloh, 182 obrázk?, 14 tabulek, 8 graf?, rok vydání 2010
K?ížová: Betonové konstrukce I pro SPŠ a SOU stavební
tip
U?ebnice se zabývá technologií výroby betonových konstrukcí od výroby jednotlivých složek až po ov??ování kvality a shody. Sou?ástí u?ebnice je krátký slovník technických termín? a laboratorních zkoušek, které lze realizovat v b?žné st?edoškolské laborato?i pro stavební hmoty.
Je ur?ena p?edevším student?m st?edních pr?myslových škol stavebních, oboru pozemní stavby a p?íbuzných, ale i žák?m dalších st?edních odborných škol a st?edních odborných u?iliš? se zam??ením na stavebnictví. Bude však jist? užite?nou p?íru?kou i pro st?edoškoláky pracující na stavbách a v projekci i pro další technické pracovníky z praxe.
U?ebnici byla ud?lena schvalovací doložka MŠMT.
Rozsah 144 stran, 48 obrázk?, 20 tabulek
Cibulka, Dosed?l, Bartoš: Odborné kreslení pro 1. a 2. ro?ník SPŠ stavebních
U?ebnice je ur?ena p?edevším žák?m st?edních pr?myslových škol stavebních a st?edních škol s vyu?ovacím p?edm?tem výtvarná výchova. V u?ebnici je zpracována široká problematika kreslí?ských a grafických technik. Obsahem jednotlivých kapitol jsou kreslící papíry a pom?cky, lineární kresby, písmo, plošné obrazce a ?len?ní plochy, základy grafických a štetcových technik, lineární kreslí?ská perspektiva, zp?soby prostorového zobrazování, perspektivní kreslení podle modelu a skute?nosti, zásady osv?tlování a pou?ení o reliéfu. Poslední kapitola je v?nována souborným cvi?ením.
Rozsah 166 stran, 266 obrázk?, 10 tabulek
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek