Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Ostatní (učebnice)

Motejl, Ho?ejš: P?íru?ka pro ?idi?e a opravá?e automobil? I. díl Podvozek motorového vozidla - rozebráno
Obsáhlá publikace použitelná nejen v sektoru školství, ale i automechaniky v opravárenských podnicích a amatérskými opravá?i automobil?.
Rozsah 358 stran, 812 obrázk?, 2 CD, formát A4, rok vydání 2008 TITUL JE NEDOSTUPNÝ
Cena: 675 Kč
Bohuslav Málek a kol.: Hygiena práce
tip, novinka
Nové vydání dlouho na trhu chyb?jící u?ebnice obsahuje všechny díl?í obory,které zahrnuje komplexní obor hygiena práce. Oproti prvnímu vydání jsou do textu zahrnuty zm?ny, které p?inesl v uplynulých více než 20 letech rozvoj poznání, v neposlední mí?e je však p?im??en? respektován vývoj evropské legislativy v oboru ochrany zdraví p?i práci, a ovšem také domácí legislativy. Zm?ny se týkají p?edevším kapitol fyziologie práce, mikroklima, toxikologie,hluk a vibrace i ?ásti týkající se prachu. Nov? pak jsou za?azeny nap?íklad kapitoly hodnocení zdravotních rizik a biologické ?initele.

Publikace je ur?ena p?edevším studujícím st?edních a vyšších odborných škol zdravotnických. M?že však sloužit také jako repetitorium pro léka?e, kte?í nepracují jako specialisté v oboru.
Rozsah 280 stran, 40 obrázk?, formát A5, vazba V2 (m?kká), vydání 2. (v Sobotáles vyd.1.) rok vydání 2014
Elman: V kouzelné zahrad? jazyk?
V kouzelné zahrad? jazyk? aneb Jak studovat cizí jazyky. Kniha p?ináší praktické zkušenosti známého lingvisty, p?ekladatele a autora ?etných slovník? o tom, jak studovat cizí jazyky. Naleznete zde návos, jak vytvo?it správné studijní prost?edí, jak rozvíjet vlastnosti d?ležité pro studium, jako je pozornost, pam??, myšlení, posilování v?le, ale i význam autogenního tréninku i t?lesné a duševní hygieny pro u?ení. Zvláš? zajímavá je kapitola o rychlém u?ení – superlearningu a zp?sobu, jak konkrétn? procvi?ovat gramatiku a obohacovat slovní zásobu.
Knížka je inspirací a návodem, jak cizí jazyk zvládnout.
120 stránek, 1. vydání (2006)
Häberle a kol.: Technika životního prost?edí pro školu i praxi
EUROPA SOBOTÁLES cz
Kniha p?ináší p?ehled o technice využívané p?i tvorb? a ochran? životního prost?edí se zam??ením na p?ístroje a techniku využívanou p?i analyzování a likvidaci škodlivých látek naakumulovaných v p?d?, vod? i v atmosfé?e. Shrnuje stru?n? chemické a biologické základy ochrany životního prost?edí a informuje o zát?žích životního prost?edí vlivy pr?myslu, zem?d?lství, obchodu i domácností. Pozornost v?nuje i právu v oblasti životního prost?edí, ekologickému auditu, obnovitelným zdroj?m energie a využití informa?ních technologií v technice životního prost?edí.
Je ur?ena p?edevším student?m st?edních škol p?ipravujícím se na zam?stnání v profesích majících vztah k tvorb? a ochran? životního prost?edí, studujícím biologie, chemie, fyziky a zem?d?lských v?d, jakož i všem dalším zájemc?m o životní prost?edí a jeho ochranu. Srozumitelný úvod do dalšího studia p?edstavuje i pro studenty VŠ zam??ených na p?ípravu pro povolání v oblasti životního prost?edí.
Rozsah 336 stran, 522 obrázk?, formát B5, 1.vydání (2003)
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek