Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Informa?ní technologie (učebnice)

Jansen, Rötter a kol.: Informa?ní a telekomunika?ní technika
EUROPA SOBOTÁLES cz
Titul je aktuální u?ebnicí i podrobným p?ehledem telekomunika?ních technologií integrujících s po?íta?ovými technologiemi do spole?ného oboru. Tak jako dnes spojuje moderní komunikátor funkci telefonu, po?íta?e a fotoaparátu, mizí rozdíly mezi p?enosem telefonních hovor? a po?íta?ových dat i rozdíly mezi telefonní úst?ednou a uzlem po?íta?ové sít?.
V p?íru?ce jsou shrnuty základy elektrotechniky, ?íslicové a komunika?ní techniky i po?íta?ových systém?. Popsány jsou i po?íta?ové a telekomunika?ní za?ízení, techniky ISDN, ADSL, bezdrátové p?ipojování k síti a aktuální legislativa v dané oblasti.
Je ur?ena p?edevším student?m odborných škol, ale i pracovník?m z praxe se zájmem o novinky v tomto oboru.
Rozsah 368 stran, 585 obrázk? a tabulek, formát B5, 1. vydání (2004)
Häberle a kol.: Pr?myslová elektronika a informa?ní technologie
EUROPA SOBOTÁLES cz
?eský p?eklad oblíbené odborné p?íru?ky, která v N?mecku vyšla už v 8. vydáních. Základem knihy je osm na sebe navazujících tematických celk?: základy elektrotechniky a elektroniky, aplikace elektrotechniky a elektroniky, základy ?íslicové techniky, zpracování dat, m??ení, ?ízení a regulace, silnoproudá elektronika, ochrana životního prost?edí v oblasti elektrotechnické výroby a hospodá?ské procesy. Text vhodn? dopl?uje velké množství barevných obrázk?, schémat a tabulek.
P?íru?ka je ur?ena pro odborné vzd?lání v elektrotechnických oborech a pokrývá tematicky i elektrotechnickou ?ást výuky v oborech informa?ních technologií. Krom? studujících na p?íslušných SOU, ISŠ a SPŠ bude dobrou pom?ckou i odborník?m v praxi a student?m technických vysokých škol.
Rozsah 720 stran, 1382 obrázk?, formát B5, 1. vydání (2003)
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek