Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Služby (učebnice)

Metz, Grüner, Kessler: Restaurace a host
EUROPA SOBOTÁLES cz, novinka
P?eklad 7. n?meckého vydání je ur?en p?edevším studujícím SOU a hotelových škol a mladým pracovník?m v restaura?ních provozech. Kniha se zam??ením na spokojenost host? zprost?edkovává uživatel?m teoretické i praktické odborné znalosti z oblasti servisu, úklidu, organizace a ekonomiky restaurace, pé?e o pokrmy, nápoje a jejich prodej, p?ípravu banket? a zvláštních akcí.
Shrnuje i informace o marketingu v pohostinství, poradenství a prodeji v restauraci a hlavních zásadách jednání s hosty, v?etn? reagování na jejich reklamace. T?sný vztah mezi teorií a praxí ve výkladu usnad?uje pochopení odborných souvislostí a plánování jednotlivých pracovních postup?. Praktické p?íklady pak ukazují, jak jednat s hosty a jaké metody vedou k rychlým obchodním úsp?ch?m.
Množství barevných ilustrací p?ispívá k snažšímu pochopení výkladu a rychlému osvojení si pot?ebných v?domostí. Obsah knihy je upraven a dopln?n tak, aby vyhovoval pot?ebám ?eských uživatel?, takže p?íru?ka slibuje stát se vyhledávanou a nepostradatelnou pom?ckou nejen p?i výuce na školách, ale i u mladších pracovník? v restaura?ní praxi.
Rozsah asi 560 stran, cca 700 barevných obrázk?, formát B5, vyjde ve 2. ?tvrtletí 2007, 1. vydání
Lühr, Gerhard: Výtvarná výchova a základní techniky pro u?ební obor kade?ník
EUROPA SOBOTÁLES cz, novinka
Kniha shrnuje základní informace o navrhování a tvorb? ú?es? a makeupu. Na množství obrazových p?íloh jsou názorn? porovnány tvary obli?ej? a hlav, pánské a dámské st?ihy vlas? a tvorba typov? správných a moderních ú?es?. V samostatné kapitole jsou vyloženy základní znalosti nauky o barvách s d?razem na kosmetiku, barvy vlas? a barevné poradentství. Vhodným dopl?kem je p?ehled vývoje oblékání a ú?es? od dob starého Egypta až po sou?asnost. Kniha je ur?ena p?edevším pro studující u?ebních obor? kade?ník a kosmeti?ka. Uživatele by si však m?la najít i mezi po?etnou obcí kade?ník?, kade?nic a kosmeti?ek z praxe.
Rozsah 160 stran, 434 obrázk?, formát A4, 1. vydání 2019, nezm?n?ný dotisk roku 2007, Verlag Europa-Lehrmittel, N?mecko
Hülsken a kol.: P?íru?ka pro kade?nice
EUROPA SOBOTÁLES cz
Kniha je souhrnem základních v?domostí pro uvedené profese. Zabývá se technologií jednotlivých pracovních postup? úpravy vlas?, pleti a neht? a to v?etn? nezbytných chemických a biologických základ? pot?ebných pro pochopení p?íslušných technologických postup?. Zabývá se i problematikou poradenství a prodeje a matematickým základ?m pot?ebným pro kade?nice a kosmeti?ky.
Je ur?ena v prvé ?ad? student?m p?íslušných u?ebních obor?, cenné informace v ní naleznou pracovnice z praxe a všichni ti, kdož mají hlubší zájem o sv?j krásný a moderní vzhled.
Rozsah 360 stran, 750 obrázk? a tabulek, formát A4, 1. vydání (2006)
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek