Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Strojírenství (učebnice)

Schmid a kol.: ?ízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku - rozebráno
EUROPA SOBOTÁLES cz
Kniha uvádí základy mechanických, elektrických spínacích, pneumatických, hydraulických a elektronických ?ídicích systém?. Popisuje funkci sníma??, regula?ních ?len? i nastavitelných regulátor? dynamických systém?. Dále se zabývá ?íslicovým ?ízením obráb?cích stroj?, ?ízením montážních prací a s tím souvisejících dopravních a manipula?ních operací automatizovaných pomocí robot?. Pozornost v?nuje rovn?ž princip?m ?ízení konstruk?ních prací, ?ízení kvality s podporou po?íta?e, zásadám servisu a organizace ekonomických a organiza?ních proces? v podniku i zásadám pracovní hygieny a bezpe?nosti práce. Záv?re?ná kapitola zpracovává aktuální otázky po?íta?ových ?ídicích systém? a pr?myslových po?íta?ových sítí.
Publikace je ur?ena hlavn? student?m strojírenských SOU a SPŠ strojnických, použitelná však bude i techniky, mistry a dalšími pracovníky z praxe.
Rozsah 416 stran, 450 obrázk?, formát B5, 1. vydání (2005) TITUL JE NEDOSTUPNÝ
Cena: 755 Kč
Dillinger a kol.: Moderní strojírenství pro školu a praxi
EUROPA SOBOTÁLES cz, novinka
P?eklad 55. aktualizovaného n?meckého vydání obsahuje základní odborné znalosti pro široké spektrum strojírenských u?ebních a studijních obor? po?ínaje záme?níky, nástrojá?i a obráb??i kov?, p?es r?zné druhy mechanik? až po strojn?-montážní práce a údržbu. Kniha se velmi dob?e hodí pro denní i dálkové studium na u?ilištích, st?edních pr?myslových i vyšších odborných školách i v podnikovém vzd?lávání. Tematické okruhy jsou koncipovány tak, že velmi dob?e podporují jak školní výuku, tak samostatné u?ení a jsou d?ležitým zdrojem oborových informací. Vzhledem k mnohovrstevnatosti tematických okruh? a orientaci na praxi v širších technických souvislostech je p?íru?ka vhodná také pro další vzd?lávání mistr? p?sobících na technických školách i v praxi.
P?íru?ka je odpovídajícím zp?sobem vzhledem k u?ebním okruh?m rozd?lena do sedmi oblastí: prodlužování, zkušební technika, dokon?ovací technika, nástrojová technika, strojní a p?ístrojová technika, automatiza?ní technika, informa?ní technika a elektrotechnika.
Obsah je oproti starším n?meckým vydáním aktualizován a obohacen o praktické návody k použití. Technologické, odborné nástrojá?ské a pracovní pohledy jsou navzájem velmi dob?e propojeny a vysv?tleny na p?íkladech z praxe.
Rozsah 608 stran, p?es 1500 barevných obrázk? a tabulek, formát B5, vazba V8, 1. vydání (2007)
Fischer a kol.: Základy strojnictví
EUROPA SOBOTÁLES cz
Kniha p?ináší základní informace z oblasti zpracování kov? se zam??ením na m??ení, výrobní technologie, materiály, stroje a p?ístroje, ?ízení a regulaci a základy elektrotechniky a informatiky pot?ebné pro všechnystrojírenské obory. P?ehledn? zpracovaný text vhodn? dopl?uje množství barevných obrázk?, schémat a tabulek.
P?íru?ka je ur?ena hlavn? studujícím odborných škol, použitelná však bude i techniky, mistry a dalšími pracovníky z praxe.
Rozsah 288 stran, 610 obrázk?, formát B5, 1. vydání (2005)
Mi?kal: Strojnictví. ?ásti stroj? pro u?ební a studijní obory SOU s SOŠ
U?ebnice pokrývá u?ivo vyu?ovaných p?edm?t? strojnictví a ?ásti stroj?. Pojednává o rozebíratelných a nerozebíratelných spojích, spojovacích sou?ástech, strojních ?ástech umož?ujících rota?ní a posuvný pohyb, potrubí a armaturách, ut?s?ování strojních ?ástí a spoj? a o mechanismech.
Rozsah 224 stran, 198 obrázk?, formát A5, 1. vydání, dotisk z roku 2000.
Dole?ek, Holoubek: Strojnictví pro SOU nestrojírenská
V u?ebnici jsou vysv?tleny základy technického kreslení, popsány technické kovové a nekovové materiály, spojovací sou?ásti a druhy spoj?, sou?ásti k p?enosu otá?ivého pohybu, p?evody a jejich sou?ásti, potrubí s p?íslušenstvím a mechanismy a jejich sou?ásti. Je ur?ena pro výuku strojnictví v SOU nestrojírenských
Rozsah 192 stran, 242 obrázk?, formát A5, 4. upravené vydání, v Sobotáles vydání 1. z roku 1996.
Bothe: Strojírenská technologie I pro strojírenské UO
V u?ebnici jsou vysv?tleny základní poznatky o fyzikálních, chemických, mechanických a technologických vlastnostech nejd?ležit?jších strojírenských materiál?, dále o zp?sobu zpracování technických materiál? a jejich použití. Popsány jsou i základy metalurgie a tepelného zpracování materiál?.
Rozsah 128 stran, 79 obrázk?, formát A5, 1. vydání z roku 1997.
Bothe: Strojírenská technologie II pro strojírenské UO
V u?ebnici jsou popsány a vysv?tleny základy slévárenství, tvá?ení a zkoušení materiálu. Je to zejména výroba model? a forem, tavení slévárenských slitin a výroba odlitk? r?znými zp?soby lití, teoretické základy tvá?ení kov? za tepla, zp?soby a za?ízení pro tvá?ení a výrobu polotovar? za tepla atd. Zpracovány jsou rovn?ž nejd?ležit?jší mechanické a technologické zkoušky materiálu. U?ebnice je ur?ena žák?m 2.ro?níku strojírenských u?ebních obor? a obor? s maturitou.
Rozsah 160 stran, 137 obrázk?, formát A5, 6. p?epracované vydání, v Sobotáles 1. vydání z roku 1999.
Bothe: Strojírenská technologie IV pro strojírenské UO
V u?ebnici jsou vysv?tleny základy lícování a všech hlavních zp?sob? t?ískového obráb?ní, tj. soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, hoblování a obrážení, protahování a protla?ování, broušení. Kniha popisuje dokon?ovací práce i automatizaci obráb?ní. Je ur?ena pro výuku tématického celku obráb?ní vyu?ovacího p?edm?tu strojírenská technologie ve strojírenských u?ebních a studijních oborech.
Rozsah 96 stran, 117 obrázk?, formát A5, 4. upravené vydání, v Sobotáles vydání 1. z roku 1996.
Hrdli?ková: Strojírenská technologie III pro strojírenské u?ební obory
U?ebnice p?ináší p?ehled základních poznatk? o spojování kovových a nekovových technických materiál? sva?ováním, pájením a lepením a vysv?tluje podstatu vzniku r?zných druh? koroze. Dále poskytuje informace o povrchových úpravách kovových i nekovových polotovar? i hotových výrobk? a podává p?ehled o kategoriích montážních prací a kontrole montážních ?ástí i celk?. Je ur?ena žák?m strojírenských u?ebních obor? na SOU a ISŠ.
Rozsah 164 stran, 84 obrázk?, formát A5, 5. upravené vydání, v Sobotáles vydání 1. z roku 2000
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek