Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Stavebnictví (učebnice)

Stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Další
Nestle a kol.: Moderní stavitelství pro školu i praxi - rozebráno
EUROPA SOBOTÁLES cz
Kniha p?ináši souhrn základních v?domostí pro zedníky, betoná?e, tesa?e, projektanty i další profese p?sobící v moderním stavebnictví. Informuje o základech chemie, fyziky a elektrotechniky d?ležitých pro stavebnictví, o stavebních materiálech, p?íprav? a provozu stavby, stavebních pozemcích, zakládání a odvod?ování stavby, zdivu, bedn?ní, betonových, železobetonových, ocelových, montovaných a d?ev?ných konstrukcích, schodištích, komínech, st?echách, dokon?ovacích pracích, podzemním a silni?ním stavitelství i o výpo?etní technice v moderním stavebnictví, vývoji stavitelství a nejd?ležit?jších stavebních stylech.
Je ur?ena zejména student?m stavebních u?iliš? a SPŠ stavebních, cennou pom?ckou však bude i pro stavební techniky, mistry, projektanty, pracovníky stavebních ú?ad?, ale i pro amatérské stavebníky.
Rozsah 604 stran, cca 1400 barevných obrázk? a tabulek, formát B5, 1. vydání. TITUL NEDOSTUPNÝ!!!!!
Cena: 859 Kč
Dufka: Vytáp?ní pro 3. ro?ník u?ebního oboru instalatér - rozebráno
U?ebnice pojednává o parních otopných soustavách, vytáp?ní pr?myslových staveb, dálkovém vytáp?ní, v?trání, vytáp?ní teplým vzduchem, klimatizaci a obnovitelných a netradi?ních zdrojích tepla.
Rozsah 344 stran, 333 obrázk?, formát A5, 1. vydání, rok 2001 TITUL JE NEDOSTUPNÝ. SKLADEM JE AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ z roku 2010
Cena: 0 Kč
Nováková, Dvo?áková: Aplikovaná matematika pro stavební obory - rozebráno
Publikace shrnuje sbírku praktických p?íklad? z oblasti stavebnictví. Nenahrazuje u?ebnici matematiky, je však vhodná jako pomocný a dopl?ující text. Vychází z konkrétních situací, s nimiž se žáci mohou setkat na svých pracovištích a ukazuje, jak lze využít matematických znalostí k ?ešení speciálních problém? v u?ebních oborech zedník, malí?, tesa?, truhlá?, klempí? a dalších. Voleny jsou takové úkoly, které se b?žn? vyskytují v denní praxi.
Rozsah 198 stran, 97 obrázk?, 2.rozší?ené vydání, v Sobotáles vydání 1. z roku 1995. NENÍ JIŽ SKLADEM!
Cena: 110 Kč
Van?k: Strojní za?ízení pro stavební práce - rozebráno
Nové vydání úsp?šné u?ebnice p?ináší aktuální p?ehled o nejnov?jší sv?tové a domácí strojní technice a technologiích používaných ve stavebních pracích a v pracích spojených s rekonstrukcí a údržbou stavebních objekt? a to v?etn? hlavních parametr? pot?ebných pro výb?r této techniky. U?ebnice je ur?ena p?edevším žák?m SOU stavebních, m?že však být využívána i na SPŠ stavebních a jako praktická p?íru?ka pro profesní ?emeslníky a technické pracovníky zainteresovaných stavebních profesí.
Rozsah 304 stran, 408 obrázk?, formát B5, 2.p?epracované vydání z roku 1999 NENÍ JIŽ SKLADEM
Cena: 185 Kč
Dvo?ák, Kvítek, Slabý: Betonové konstrukce I pro 3. ro?ník SPŠ - rozebráno
U?ebnice pro 3. ro?ník SPŠ stavebních obsahuje p?edevším technologii betonové sm?si, betonu a betonových konstrukcí a je pln? aktualizovaná. Pojednává o vlastnostech a zkouškách jednotlivých složek betonu v?etn? p?ísad, betonové sm?si a hotového betonu a zabývá se i betoná?skou ocelí. P?ehledn? uvádí zvláštní druhy betonu. Ve zvláštní kapitole p?ináší zadání 12 laboratorních prací se stru?ným popisem laboratorního postupu.
Rozsah 256 stran, 78 obrázk?, formát A5, 2. upravené vydání z roku 1996, v Sobotáles vydání 1.
Cena: 169 Kč
Cibulka, Dosed?l, Bartoš: Odborné kreslení pro 1. a 2. ro?ník SPŠ stavebních
novinka
U?ebnice je ur?ena p?edevším žák?m st?edních pr?myslových škol stavebních a st?edních škol s vyu?ovacím p?edm?tem výtvarná výchova. V u?ebnici je zpracována široká problematika kreslí?ských a grafických technik. Obsahem jednotlivých kapitol jsou kreslící papíry a pom?cky, lineární kresby, písmo, plošné obrazce a ?len?ní plochy, základy grafických a štetcových technik, lineární kreslí?ská perspektiva, zp?soby prostorového zobrazování, perspektivní kreslení podle modelu a skute?nosti, zásady osv?tlování a pou?ení o reliéfu. Poslední kapitola je v?nována souborným cvi?ením.
Rozsah 166 stran, 266 obrázk?, 10 tabulek
Ing. Pavel Chejnovský: Zdravotní vodohospodá?ské stavby
tip, novinka
U?ebnice je ur?ena pro 3. ro?ník SOŠ stavebních, je zpracována v souladu s rámcovým vzd?lávacím programem ?. 36-47-M/001 Stavebnictví, a s u?ebními plány a osnovami p?edm?tu Zdravotní vodohospodá?ské stavby. U?ebnici byla ud?lena schvalovací doložka MŠMT.
Zahrnuje oblast dopravy a rozvodu vody v rámci ve?ejných vodovod? a odvád?ní odpadních vod v rámci ve?ejných kanalizací. Má výpo?tovou ?ást. Stru?n? je pojednáno i o historii vývoje a sou?asném stavu vodovod? a kanalizací v ?R. P?i zpracování u?ebnice autor vycházel z platných právních vodohospodá?ských a technických norem.
Kniha je ur?ena krom? student? i projektant?m a stavebním technik?m.
172 stran, 8 stran barevných p?íloh, 182 obrázk?, 14 tabulek, 8 graf?, rok vydání 2010
K?ížová: Betonové konstrukce I pro SPŠ a SOU stavební
tip, novinka
U?ebnice se zabývá technologií výroby betonových konstrukcí od výroby jednotlivých složek až po ov??ování kvality a shody. Sou?ástí u?ebnice je krátký slovník technických termín? a laboratorních zkoušek, které lze realizovat v b?žné st?edoškolské laborato?i pro stavební hmoty.
Je ur?ena p?edevším student?m st?edních pr?myslových škol stavebních, oboru pozemní stavby a p?íbuzných, ale i žák?m dalších st?edních odborných škol a st?edních odborných u?iliš? se zam??ením na stavebnictví. Bude však jist? užite?nou p?íru?kou i pro st?edoškoláky pracující na stavbách a v projekci i pro další technické pracovníky z praxe.
U?ebnici byla ud?lena schvalovací doložka MŠMT.
Rozsah 144 stran, 48 obrázk?, 20 tabulek
Hájek a kol.: Pozemní stavitelství II pro 2. ro?ník SPŠ stavebních
tip
U?ebnice je druhým dílem ?ty?svazkového souboru nazvaného Pozemní stavitelství. Seznamuje p?edevším s n?kterými stavebními konstrukcemi pozemních staveb, nap?. stropními konstrukcemi, ztužujícími pozedními v?nci a zedními kleštinami, podlahami, schodišti a p?edsazenými konstrukcemi. Nejrozsáhlejší ?ást je v?nována zast?ešení budov. Oproti poslednímu vydání z roku 1990 je obsah knihy na ?ad? míst výrazn?ji p?epracován a aktualizován.
Kniha je ur?ena p?edevším studujícím 2. ro?níku SPŠ stavebních, m?že však sloužit i jako knižní pom?cka pro stavební praxi.
Rozsah asi 240 str., cca 250 obr., formát B5, vydání 3. (2007) Aktualizované vydání z roku 2022
Hájek a kol.: Pozemní stavitelství I pro 1. ro?ník SPŠ stavebních
tip
Nov? upravené a aktualizované vydání úsp?šné u?ebnice, 1. dílu z ?ty?svazkového souboru zvaného Pozemní stavitelství. Tento díl obsahuje p?ehled hlavních konstruk?ních systém?, podrobn? rozebírá svislé nosné konstrukce podle druh? materiálu (z cihel, kamene, tvárnic, betonu apod.), pojednává o otvorech ve zdech, o komínech, o p?í?kách a dále o povrchových úpravách lícních ploch konstrukcí (omítky, nát?ry, obklady). Samostatné kapitoly jsou v?novány základ?m mechaniky zemin, zemním pracím a základ?m staveb.
Rozsah 200 stran, 220 obrázk?, formát B5, p?epracované vydání, v Sobotáles vydání 4. (2005) Aktualizované 7.vydání z roku 2020
Stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Další
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek