Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Odborné

Mleziva, Š?upárek: Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití - rozebráno
Publikace pojednává o technicky významných polymerech používaných jako plasty, kau?uky, nát?rové hmoty, lepidla a pomocné prost?edky v mnoha pr?myslových odv?tvích. Uvádí souvislosti mezi zp?sobem p?ípravy, strukturou, vlastnostmi a možnostmi aplikace t?chto materiál?. Je ur?ena pracovník?m chemického pr?myslu a všech pr?myslových odv?tví využívajících polymery a dále student?m p?íslušných st?edních a vysokých škol.
Rozsah 544 stran, 65 obrázk?,103 tabulek, formát A5, 2. aktualizované a rozší?ené vydání, 2000. TITUL JE NEDOSTUPNÝ
Cena: 366 Kč
Brepta, P?st, Turek: Mechanické kmitání - rozebráno
71. technický pr?vodce je záv?re?ným dílem souboru ?ty? svazk? v?novaných mechanice pevné fáze. Poskytuje p?ehled o mechanickém kmitání diskrétních soustav a kontinuí, ší?ení párových vln, soustav lineárních a nelineárních buzených deterministickým zp?sobem, pop?ípad? náhodným signálem.
Rozsah 592 stran, 317 obrázk?, formát B5, 1. vydání, 1994. TITUL JE NEDOSTUPNÝ
Cena: 288 Kč
Schellman a kol.: Média - základní pojmy - návrhy - výroba
EUROPA SOBOTÁLES cz
Kniha poskytuje za?áte?ník?m i pokro?ilým praktický p?ehled o sou?asných médiích, jejich využití, výrob? a s tím spojenými ekonomickými a právními otázkami. P?edstavuje teorie a modely komunikace a zabývá se slovem i obrazem jednotlivými odv?tvími jako je audio, video, typografie, grafika, design a tisk. Pou?íte se v ní o internetu, animaci i o tom, jak si p?ipravit kvalitní firemní prezenteci. Obsažené informace odpovídají nejnov?jšímu stavu techniky a v?deckého poznání, p?i?emž je t?eba poznamenat, že uvedené p?íklady mediálních produkt? a firem byly vybrány bez jakéhokoliv nároku na úplnost. ?etné obrázky a shrnující texty umožní aktuální a praktické použití publikace, jejíž p?eklad byl upraven pro pot?eby ?eských ?tená??.
Rozsah 484 stran, 1120 obrázk?, formát R4, 1. vydání (2004)
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek