Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Potraviná?ství (učebnice)

Kolda, Zelinka, Kubí?ek: Zpracování masa pro 3. ro?ník SOU
Hlavní ?ást u?ebnice je v?nována technologiím zpracování masa v masném pr?myslu, v?etn? výroby konzerv, polotovar? a zpracování tuk?. Samostatné kapitoly pak pojednávají o zpracování dr?beže ryb a zv??iny.
Rozsah 104 stran, 79 obrázk?, formát A4, 3. upravené vydání, v Sobotáles vydání 2. z roku 1997.
Šereda: ?ezník, uzená?. Anatomie pro 1. a 2. ro?ník SOU
Kniha navazuje na u?ební text Biologie pro 1.a 2.ro?ník st?edních odborných u?iliš? a seznamuje žáky se základními anatomickými pojmy, rozd?lením živo?ich? a popisuje jednotlivé soustavy orgán? živo?išného t?la. Záv?re?né kapitoly pojednávají o základních hygienických požadavcích p?i získávání, zpracování a expedici masa a masných výrobk? a o chorobách jate?ních zví?at.
Rozsah 195 stran, 100 obrázk?, formát A5, 5. upravené vydání, v Sobotáles 2. vydání z roku 1996. TITUL JE V TUTO CHVÍLI ZCELA ROZEBRÁN. (i když stále p?jde vložit do košíku)
Durych, Chvála: ?ezník, uzená?. Biologie
Kniha pojednává o látkovém složení, fyzikálních a chemických vlastnostech živé hmoty, o bu?ce, její stavb? a rozmnožování organism?, o ontogenezi a fylogenezi, d?di?nosti a její prom?nlivosti. Záv?r je v?nován všeobecné mikrobiologii.
Rozsah 120 stran, 34 obrázk?, formát A5, 5. upravené vydání, v Sobotáles vydání 2. z roku 1997.
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek