Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Zpracování d?eva (učebnice)

Nutsch, Ehrmann: D?ev?ná schodište - rozebráno
EUROPA SOBOTÁLES cz
Kniha vy?erpávájícím zp?sobem seznamuje s problematikou d?ev?ných schodiš? od vysv?tlení základních požadavk? a pojm?, p?es r?zné konstruk?ní typy, tvarování a vym??ování schodiš?, až po jejich nákresy, výrobu, montáž a povrchové úpravy. Uvádí i základní informace o využívání po?íta?? p?i plánování a konstrukci d?ev?ných schodiš?.
Je ur?ena p?edevším žák?m SOU u?ebního oboru tesa? a truhlá?, ale i dalších obor? zpracování d?eva. Využití si najde i mezi pracovníky v truhlá?ských a tesa?ských provozovnách a v po?etné obci dalších ?emeslník? a domácích kutil?.
Rozsah 116 stran, 124 obrázk?, formát A4, 1. ?eské vydání (2002) TITUL NEDOSTUPNÝ!!!
Cena: 352 Kč
Nutsch a kol.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhlá?e
EUROPA SOBOTÁLES cz, novinka
P?eklad 6. upraveného vydání publikace zpracované kolektivem n?meckých odborník?, kterou auto?i koncipovali p?edevším jako u?ebnici pro u?ební obor truhlá?, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním d?eva.
Kniha je didakticky ?len?na podle u?ebních osnov platných pro truhlá?e, stavební truhlá?e, obráb??e d?eva, sklená?e a další stavební profese v SRN a v maximální mí?e je p?izp?sobena našim u?ebním osnovám a platným normám, zejména ?SN 01 3610 – Výkresy ve d?evozpracujícím pr?myslu a ?SN 01 3130 – Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení.
Oproti u?ebnicím u nás dosud vydaným, obsahuje velké množství zadání úloh pro samostatnou práci žák?. Ve srovnání s prvním ?eským vydáním (Sobotáles, 2000) je mírn? dopln?na a aktualizována. Velkým kladem u?ebnice je zejména to, že p?ibližuje žák?m materiály a konstrukce v trojrozm?rném zobrazení s vysv?tlivkami a kótami, ze kterého jsou schopni pom?rn? snadno a logicky pochopit dvojrozm?rné zobrazení na výkresech a postupn? získat schopnost samostatného ?ešení od konstruk?ních spoj? až po samostatné navrhování výrobk? a vypracování pot?ebných podklad? pro jejich výrobu.
Rozsah 260 stran, 1210 obrázk?, 45 tabulek, vazba V2, formát A4, 2. vydání (2007)
Nutsch a kol.: P?íru?ka pro truhlá?e
EUROPA SOBOTÁLES cz
?eský p?eklad 19. n?meckého vydání oblíbené p?íru?ky, která ?esky vyšla poprvé v r. 1999 v nakladatelství Sobotáles. P?ináší soubor všech pot?ebných informací pro truhlá?e i další obory zabývající se zpracováním d?eva. Stru?n? a p?ehledn? zde jsou shrnuty základní údaje po?ínaje materiálem, jeho chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi, p?es ná?adí, nástroje a strojní výrobu nábytku, dve?í, oken, d?ev?ných schodiš?, strop? a rekonstrukce a opravy historického nábytku. Text vhodn? dopl?uje zejména množství barevných ilustrací a tabulek. Nové vydání je rozší?eno zejména o nové poznatky z oblasti ?ízení a regulace, moderní CNC d?evoobráb?cí stroje, ale i nové poznatky z oblasti kultury bydlení a z historie výroby nábytku.
Kniha je ur?ena p?edevším studujícím SOU a SOŠ, dob?e však poslouží i vyu?eným truhlá??m, pracovník?m v provozech, mistr?m, technik?m i všem dalším zájemc?m o zpracování a obráb?ní d?eva.
Rozsah 616 stran, 1300 barevných obrázk? a tabulek, formát B5, 2. vydání (2006)
K?upalová: Nauka o materiálech pro 1. a 2. ro?ník SOU u?ebního oboru truhlá?
U?ebnice se zabývá d?evinami, d?evem, materiály na bázi d?eva, materiály vyrobenými chemickým zpracováním d?eva a ostatními materiály vyrobenými z jiných hmot než d?evo. Dále pojednává o plastech používaných na výrobu konstruk?ních dílc? nábytku, nábytkových krytinách, lepidlech, jejich složení, vlastnostech a druzích používaných v d?evozpracujícím pr?myslu, materiálech pro povrchovou úpravu výrobk? a nát?rových hmotách. Obsah je dopln?n p?ehledem a charakteristikou ochranných látek na d?evo a materiál? sloužících ke spojování a vybavení výrobk? (spojovací prost?edky, nábytkové kování, sklo, ?alounické materiály). V u?ebnici jsou uvedeny též charakterisitické poznávací znaky d?evin a d?ev a postup p?i jejich uro?ování. Oproti 1. vydání knihy jsou nov? za?azeny subkapitoly o materiálech a polotovarech pro d?ev?né konstrukce, o vzniku syntetických makromolekulárních látek a o minerálních a plastových deskách.
Kniha je sice ur?ena sice p?edevším žák?m 1. a 2. ro?níku u?ebního oboru truhlá?, m?že však být využívána i v dalších oborech zpracování d?eva. Vhodnou pom?ckou se stane i pro pracovníky truhlá?ských provoz? a další odbornou ve?ejnost.
Rozsah 272 stran, 83 obrázk?,18 tabulek, formát B5, 4. vydání, p?epracované, 2023
K?upalová: Technologie III pro 3. ro?ník u?ebního oboru truhlá?
První ?ást u?ebnice se týká problematiky technické p?ípravy výroby a obsahuje spole?né u?ivo pro daný u?ební obor. V druhé ?ásti je zpracována výroba polotovar? pro nábytká?skou i stavebn? truhlá?skou výrobu. Ve t?etí ?ásti je za?azeno u?ivo technologie výroby nábytku ze d?eva a d?evních materiál?, v?etn? speciálních technologií používaných ve výrob? nábytku, dále výroba nábytku z plastických hmot a také základy ?aloun?ní nábytku. ?tvrtá ?ást je pak zam??ena na technologii výroby stavebn? truhlá?ských výrobk? v?etn? výroby polotovar? a výrobk? pro d?ev?né stavební konstrukce.
Kniha je ur?ena p?edevším žák?m 3. ro?ník? u?ebních obor? truhlá?, m?že však být využívána i v dalších oborech zpracování d?eva. Vhodnou pom?ckou se stane i pro pracovníky truhlá?ských provoz? a další odbornou ve?ejnost.
Rozsah 150 stran, 80 obrázk?, formát B5, 1. vydání (2003)
K?upalová: Technologie pro II. ro?ník SOU oboru truhlá? pro výrobu nábytku
U?ebnice seznamuje žáky s problematikou výroby nábytku. V první ?ásti je u?ivo zam??eno na technologii lepení d?eva, dýhování ploch a úpravy bok? v?etn? speciálních zp?sob? úprav (nalepování fólií a laminát?, úpravy tvarovaných bok?). Ve druhé ?ásti u?ebnice je zpracována problematika tvarování d?eva a d?evních materiál? ohýbáním, tvarování se sou?asným lepením a tvarovým lisováním. T?etí ?ást se zabývá strojním opracováním d?eva a d?ev?ných materiál?. V dalších ?ástech je pak rozvedena technologie povrchové úpravy výrobk? a montáž výrobk? jako poslední fáze výrobního procesu.
Rozsah 116 stran, 39 obr., vyd. 1., brož., ?íjen 2002, ISBN 80-85920-87-5
Kub?na, Matoušek: Tesa?ská technologie pro 3. ro?ník SOU
U?ebnice seznamuje žáky s tesa?skými výrobky pro výpln? otvor?, s tesa?skými pracemi p?i zabezpe?ování výkop?, stavb? lešení a bedn?ní pro betoná?ské a železobetoná?ské konstrukce. T?žišt?m jsou tesa?ské práce se zast?ešováním objekt? sklonitými st?echami, pojednáno je i o d?ev?ných st?nách a p?í?kách, schodech, úpravách povrch? obložením, podpíracích pracích a rekonstrukcích.
Rozsah 148 stran, 134 obrázk?, formát A5, 2. p?epracované vydání, v Sobotáles vydání 1., dotisk z roku 1998.
Fabryová, Božeková: Materiály pro 1. ro?ník SOU obor tesa?
U?ebnice p?ináší p?ehled používaných stavebních materiál?. Podrobn?ji se zabývá d?evem jako hlavním materiálem pro tesa?ské práce. Seznamuje s druhy d?eva, jeho t?žbou a zpracováním, uvádí vlastnosti a kvalitu d?eva, jeho t?íd?ní, skladování, impregnování a opracování.
Rozsah 152 stran, 56 obrázk?, formát A5, 2.upravené vydání, v Sobotáles vydání 1. z roku 1995
K?upalová: Technologie pro 1. ro?ník SOU u?ebních obor? zpracování d?eva
U?ebnice seznamuje žáky se základními technologickými pojmy, s obsahem a sortimentem prvovýroby a druhovýroby v oboru zpracování d?eva. Zabývá se d?lením d?eva a teorií jeho obráb?ní, výb?rem a m??ením materiál?, hlavními nástroji a operacemi p?i obráb?ní d?eva, kov? i plast?, spojovacími prost?edky a zp?soby konstruk?ního spojování dílc?. Obsahuje i základní informace o p?íprav? d?eva ke zpracování, jeho úprav? a ochran? p?ed znehodnocením a uvádí i p?ehled základních technologií. Je ur?ena p?edevším žák?m u?ebního oboru truhlá? a studujícím dalších obor? zabývajících se zpracováním d?eva.
Rozsah asi 164 stran, 77 obrázk?, formát B5, 1. vydání z roku 2000
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek