Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - P?ijímací zkoušky (SŠ) (učebnice)

Prokešová, Kr?má?: 5 až 9. Sbírka úloh z matematiky pro p?ípravu k p?ijímacím zkouškám, ur?ená žák?m 5., 7. a 9. t?íd
Ve sbírce jsou v samostatných oddílech soust?ed?ny vybrané vzorové zkoušky z let 1992-2002 pro žáky 5., 7. a 9. t?íd základních škol spolu se správnými výsledky a u složit?jších úloh i s náznaky ?ešení. Vzorové p?ijímací zkoušky dopl?ují cvi?né testy pro jednotlivé ro?níky a testy spole?nosti SCIO z r. 2002, které využívá celá ?ada st?edních škol.
P?íru?ka usnadní žák?m p?ípravu k p?ijímacím zkouškám na st?ední školy a poslouží také jako vhodná metodická pom?cka pedagog?m, p?ípadn? i rodi??m.
Rozsah 196 stran, 120 obr., formát A5, 3. vydání (2005)
Vaculíková, Kvirenc, Trnková, Papoušková: 5 až 9. Soubor p?ijímacích zkoušek z ?eského jazyka a kulturn?-historického p?ehledu ur?ený žák?m 5., 7. a 9. t?íd škol základních, obecných a ob?anských
P?íru?ka je ur?ena žák?m 5., 7., 9. t?íd, kte?í se p?ipravují k p?ijímacím zkouškám na st?ední školy. Nabízí soubor test? z ?eského jazyka a otázky kulturn?-historického p?ehledu z p?ijímacích zkoušek minulých let. Zárove? obsahuje i ?ešení všech úkol?. V p?íloze uvádí p?ehled základního jazykov?dného názvosloví. Tento soubor opakovacích cvi?ení usnadní žák?m p?ípravu k p?ijímacím zkouškám na st?ední školy, poslouží však i jako vhodná metodická p?íru?ka pedagog?m p?ípadn? rodi??m.
Rozsah 208 stran, 36 obrázk?, formát A5, 4. dopln?né vydání (2006) AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek