Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Zájmové

Stránka: 1 | 2 Další
Eliška Polanecká: Moje milá Barunko - rozebráno
Kronika vzpomínek na osudy autor?iny rodiny z Vidlaté Se?e u Litomysle je plná emocí. Popisuje hlavn? životní cestu babi?ky, která cely život zápasila s krutým úd?lem osudu a p?esto nepodlehla, což je i v dnešní dobe p?ipomínkou, že život pres veškerá trápení, bolest a slzy stojí za to žít, pokud je ?lovek milován a nez?stává sám.
104 stran, 49 obrázk?, vydání první TITUL JE NEDOSTUPNÝ
Cena: 199 Kč
Eliška Polanecká: Pohádky babi?ky Elišky - rozebráno
Prvotina autorky obsahující p?t pohádek o d?tech a zví?átkách. Jejich p?íb?hy jsou zasazené do krásné krajiny kolem Litomyšle, do vesni?ky jménem Vidlatá Se? a jejího okolí. Jsou vypráv?ny láskyplným zp?sobem, který vypovídá o autor?in? znalosti d?tské duše. Pohádky jsou inspirovány d?v?rn? známým venkovským prost?edím, které autorka dokáže v?rohodn? zachytit. Vít?zí v nich d?tská zvídavost, dobro a p?átelství a mohou tak zaujmout d?ti od v?ku 4 let.
Rozsah 72 stran, 47 obrázk?, formát A4, vázané, ISBN 978-80-86817-24-8, vyšlo v roce 2008
Cena: 189 Kč
Hájek: Ergonomie v byt?, v projektu a praxi - rozebráno
Publikace se zam??uje p?edevším na údržbu, opravy a rekonstrukce zd?ných a d?ev?ných objekt? a konstrukcí a to na práce, které je možno zvládnout bez použití náro?n?jší mechanizace bu? zcela svépomocí, nebo u prací provád?ných pod odborným dohledem za výrazného p?isp?ní vlastní práce stavebník?.
Kniha je ur?ena nejširšímu okruhu zájemc?, zejména domácím kutil?m a amatérským stavebník?m, ale i pracovník?m menších a st?edních stavebních firem.
Rozsah 128 stran, 130 obrázk?, formát A5, 1. vydání (2004) TITUL JE NEDOSTUPNÝ
Cena: 160 Kč
Pendl, Štrop, Tibitanzl: P?íru?ka pro zedníka - rozebráno
P?íru?ka popisuje všechny druhy prací zedníka a dále seznamuje se stavebními hmotami a stavebními stroji. Podrobn? jsou uvedeny stavební konstrukce, zakládání staveb, izolace, zdivo, stropy, schodišt?, p?í?ky, úpravy povrch? a podlah. Kniha dále pojednává o lešeních, adaptacích a rekonstrukcích budov, bouracích pracích, pracích v zimním období a bezpe?nosti práce. Je ur?ena u???m, zedník?m všech kvalifika?ních t?íd, mistr?m na stavbách, ale i domácím kutil?m a amatérským stavebník?m.
Rozsah 432 stran, 293 obrázk?, formát A5, 4. p?epracované vydání, v Sobotáles vydání 1.,1999. TITUL JE NEDOSTUPNÝ
Cena: 320 Kč
Hájek a kol.: Pracujeme na st?eše - rozebráno
Nové, výrazn? p?epracované a aktualizované vydání úsp?šné p?íru?ky informuje o hlavních druzích prací p?i stavb?, úpravách a údržb? st?ešních konstrukcí. Zabývá se jednotlivými typy st?ech a st?ešních krytin z hlediska materiálu, konstrukce a montáže. Pozornost v?nuje také ocelovým a betonovým konstrukcím sklonitých st?ech a st?ešním izolacím. Pracovní postupy a návody jsou doloženy názornými obrázky.

Kniha je ur?ena nejširšímu okruhu zájemc?, zejména domácím kutil?m a amatérským stavebník?m, ale i pracovník?m stavebních firem.
Rozsah 304 stran, 263 obrázk?, formát A5, 2.p?epracované vydání z roku 2000. TITUL JE NEDOSTUPNÝ
Cena: 201 Kč
Hájek: Stavíme ze d?eva
tip
Publikace p?ináší základní informace o budování d?ev?ných staveb a d?ev?ných konstrukcí, po?ínaje st?nami, krovy a stropy a kon?e schodišti a d?ev?nou krytinou. Stru?n? shrnuje i údaje o technických vlastnostech d?eva, jeho spojování a ochran? proti šk?dc?m a ohni. Užite?nou pasáží jsou p?íklady vyráb?ných d?ev?ných staveb, b?žn? dostupných na našem trhu. Je ur?ena p?edevším stavebník?m a vlastník?m obytných domk? a rekrea?ních chat i chalup, kte?í si cht?jí postavit nebo opravit d?ev?nou stavbu nebo konstrukci.
Rozsah asi 156 stran, 263 dvoubarevných perokreseb, 23 barevných fotografií, formát A4, 1. vydání
Polanecká: Pohádkové ?arování s babi?kou Eliškou
novinka
Druhá knížka pohádkových vypráv?ní o d?tech a jejich v?li zachránit rozbitý d?ev?ný figurkový koloto? malé ?tená?e ur?it? zaujme. Je napsána láskyplným jazyk autorky, která jako babi?ka d?ti zná, má je ráda a rozumí jim. P?íb?hy jsou zasazeny op?t do širšího regionu m?sta Litomyšl a vesni?ky Vidlatá Se?. Každý je dopln?n lehce zapamatovatelnými ?íkankami a nenásiln? seznamuje d?ti s životem kolem nich, vyzdvihuje p?ítelství a vzájemnou soudržnost.
Rozsah 112 stran, 75 obrázk?, formát A4, vydání 1.
Gscheidle a kol.: Tabulky pro automechaniky
EUROPA SOBOTÁLES cz, novinka
?eský p?eklad 16. n?meckého vydání na školách i v autoprovozech oblíbeného tabulkového souhrnu základních informací pot?ebných pro automechaniky p?i výuce i v praxi p?ináší výb?r nejd?ležit?jších vzorc?, tabulek, schémat a dalších informací.
Údaje jsou rozd?leny do 9 oddíl? od základ? matematky, fyziky, chemie a informatiky dopln?ných specializovanými výpo?ty z automobilní techniky, základ? ekonomické problematiky vedení podniku p?es nauku o materiálech, technické kreslení až po odborné znalosti z automobilní techniky zam??ené zejména na motory, p?evody, podvozky, konstrukci vozidel a jejich elektrické a elektronické ?ídicí systémy.
Vydání tabulek obsahuje ?adu informací zvlášt? z oblasti elektronických systém? a bezpe?nostních prvk? motorových vozidel, které nebyly dosud v ?eských u?ebnicích a p?íru?kách publikovány. Dopl?uje tak 3. ?eské vydání "P?íru?ky pro automechanika" z r. 2007.
Krom? studujících obor? zam??ených na automobilní techniku jsou tabulky ur?eny technik?m a odborným pracovník?m v automobilovém pr?myslu a v autoopravnách, i všem dalším zájemc?m z ?ad širší ve?ejnosti.
Rozsah 496 stran, p?es 1000 barevných obrázk? a schémat, formát A5, vazba V2 (m?kká), vyjde ve 4. ?tvrtletí 2008, 1. vydání
Gscheidle a kol.: P?íru?ka pro automechanika
EUROPA SOBOTÁLES cz, novinka
?eský p?eklad již 28. n?meckého vydání p?ináší souhrn všech pot?ebných informací pro automechaniky, autoelektriká?e, autoklempí?e i pracovníky dalších profesí p?sobících v oblasti autoopravárenství i ve výrob? automobil?. Jsou zde shrnuty základní údaje po?ínaje výrobními postupy, materiály, stroji a p?ístroji používanými v autoprovozech a servisních dílnách, pohonnými hmotami a pomocnými látkami až po základy elektroniky, informatiky a ochrany životního prost?edí v autoopravnách. Nejv?tší pozornost je v?nována motoru, p?enosu energie, podvozku, karoserii a elektrickým za?ízením motorových vozidel. V samostatných kapitolách je zpracována problematika jednostopých a užitkových vozidel. Text vhodn? dopl?uje velké množství barevných ilustrací, graf? a tabulek. Oproti 1. a 2. ?eskému vydání, která vyšla v nakladatelství Sobotáles v r. 2001, resp. 2002 je p?ipravované 3. ?eské vydání cca o 50 stran rozší?eno. Krom? ?ady aktualizací byla nov? za?azena ?ada zcela nových informací zejména z oblasti využití elektroniky v moderních automobilech, recyklace a ochrany životního prost?edí v autoopravárenství.
Kniha je ur?ena p?edevším studujícím st?edních škol, dob?e však poslouží i vyu?eným automechanik?m v autoprovozech, mistr?m, technik?m i po?etné obci domácích kutil?.
Rozsah 688 stran, 1700 obrázk?, formát B5, 3. vydání (2007) DOTISK TITULU JE OP?T SKLADEM Kniha vyšla v m?kké vazb?
Sta?ková, Sedláková, Pošva, Vod?ra: Architektura v prom?nách tisíciletí
Kniha pojednává o sou?asné a historické architektu?e, o architektonické kompozici a jejím vývoji. Záv?r tvo?í kapitoly o lidové architektu?e a památkové pé?i. Charakteristiky staveb rozli?ných sloh? a styl? jsou dopln?ny více než 500 ilustracemi. Je ur?ena jak student?m st?edních a vysokých škol, tak i všem zájemc?m z nejširší ve?ejnosti.
Rozsah 304 str., 544 obr., formát B5, 1. vydání, rok 2005
Stránka: 1 | 2 Další
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek