Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Katalog - Zájmové

Předchozí Stránka: 1 | 2
Šenfeldová: Pletení z proutí od A do Z
Publikace podává základní informace o vrbovém proutí jako o materiálu, o košíká?ských nástrojích, technice a zp?sobech pletení z vrbového proutí a o tvarech košíká?ských výrobk?. Je dopln?na je stru?nou historií košíká?ské výroby v ?eských zemích. Na bohaté obrazové dokumentaci jsou znázorn?ny zejména technologické postupy pletení a tvary jednotlivých výrobk?. Pro nové vydání byla krom? drobných textových úprav kniha rozší?ena o barevnou p?ílohu.
Rozsah 116 stran, 101 obrázk?, formát A5, 2. vydání (2003)
Hájek: Ergonomie v byt?, v projektu a praxi
Publikace se zam??uje p?edevším na údržbu, opravy a rekonstrukce zd?ných a d?ev?ných objekt? a konstrukcí a to na práce, které je možno zvládnout bez použití náro?n?jší mechanizace bu? zcela svépomocí, nebo u prací provád?ných pod odborným dohledem za výrazného p?isp?ní vlastní práce stavebník?.
Kniha je ur?ena nejširšímu okruhu zájemc?, zejména domácím kutil?m a amatérským stavebník?m, ale i pracovník?m menších a st?edních stavebních firem.
Rozsah 128 stran, 130 obrázk?, formát A5, 1. vydání (2004)
Kadlecová, Kadlec: Krby a krbová kamna
Publikace se zabývá navrhováním, stavbou a instalací krb? a krbových kamen. V první ?ásti p?ináší architektonické, funk?ní a dispozi?ní principy navrhování krb?. V dalších kapitolách uvádí konstruk?ní zásady stavby krb?, jejich dimenzování, výpo?ty, požadavky na komíny, materiály vhodné pro stavbu krb? a p?ináší i informace o krbech, krbovém p?íslušenství spolu s mnoha p?íklady realizací. Oproti p?edchozímu vydání byla kniha výrazným zp?sobem dopln?na a aktualizována, zcela nov? byla za?azena kapitola o krbových kamnech.
Rozsah 300 stran, 500 obrázk?, formát A5, 3. p?epracované vydání, v Sobotáles 2.
Hájek, Vošický: Opravujeme v dom? a byt?
Publikace se zam??uje p?edevším na údržbu, opravy a rekonstrukce zd?ných a d?ev?ných objekt? a konstrukcí a to na práce, které je možno zvládnout bez použití náro?n?jší mechanizace bu? zcela svépomocí, nebo u prací provád?ných pod odborným dohledem za výrazného p?isp?ní vlastní práce stavebník?. Kniha je ur?ena nejširšímu okruhu zájemc?, zejména domácím kutil?m a amatérským stavebník?m, ale i pracovník?m menších a st?edních stavebních firem.
Rozsah 320 str., 425 obr., vyd. 1. (2002), váz., ISBN 80-85920-88-3
Pe?ená: Sport psích sp?ežení od A do Z
Nové, upravené a dopln?né vydání uvádí ve stru?né a konzistentní form? vše pot?ebné o sportu psích sp?ežení od jeho historie, p?es výb?r ps? pro záp?ah, vybavení pro tento sport, zp?soby tréninku, chování a postup p?i tréninkových jízdách, až po ú?ast na závodech. P?ináší též nezbytné informace o typech a organizaci závod?, závodních ?ádech, technice jízdy, krmení, napájení a ustájení ps?, jejich zdravotním stavu a kondici. Kniha je ur?ena všem zájemc?m o sport psích sp?ežení, chovatel?m ps? a milovník?m nových a netradi?ních zimních sport?.
Rozsah 112 stran + 16 stran ?ernobílé k?ídové p?ílohy, 57 obrázk?, formát A5, 2. vydání, 2000.
Van?k: Moderní technika dokon?ovacích prací ve stavebnictví
Kniha p?ináší p?ehled sv?tové strojní techniky, ná?adí a technologií používaných p?i dokon?ovacích pracích v moderním stavebnictví. Vybrány a srovnány jsou špi?kové výrobky a technologie více než 90 sv?tových výrobc? této techniky.
Rozsah 224 stran, 315 obrázk?, 94 tabulek, formát B5, 1. vydání, 1995.
Pendl, Štrop, Tibitanzl: P?íru?ka pro zedníka
P?íru?ka popisuje všechny druhy prací zedníka a dále seznamuje se stavebními hmotami a stavebními stroji. Podrobn? jsou uvedeny stavební konstrukce, zakládání staveb, izolace, zdivo, stropy, schodišt?, p?í?ky, úpravy povrch? a podlah. Kniha dále pojednává o lešeních, adaptacích a rekonstrukcích budov, bouracích pracích, pracích v zimním období a bezpe?nosti práce. Je ur?ena u???m, zedník?m všech kvalifika?ních t?íd, mistr?m na stavbách, ale i domácím kutil?m a amatérským stavebník?m.
Rozsah 432 stran, 293 obrázk?, formát A5, 4. p?epracované vydání, v Sobotáles vydání 1.,1999.
Hrubíšek: Horské kolo od A do Z
Páté, výrazn? aktualizované vydání oblíbené p?íru?ky uvádí vše o horském kole a horské cyklistice od historie p?es typologii a anatomii horského kola, až po pokyny pro jeho nákup a hlavní zásady techniky jízdy. Ve stru?nosti jsou popsány výstroj a vybavení, údržba, se?izování a základní opravy horských kol. Oproti p?edchozímu vydání je v knize zachycen pokrok v konstrukci a vybavení kol od po?átku letošního roku.
Rozsah 320 stran, 330 obrázk?, 5. p?epracované vydání, v Sobotáles vydání 4., listopad 2002. ISBN 80-85920-86-7
Hájek a kol.: Pracujeme na st?eše
Nové, výrazn? p?epracované a aktualizované vydání úsp?šné p?íru?ky informuje o hlavních druzích prací p?i stavb?, úpravách a údržb? st?ešních konstrukcí. Zabývá se jednotlivými typy st?ech a st?ešních krytin z hlediska materiálu, konstrukce a montáže. Pozornost v?nuje také ocelovým a betonovým konstrukcím sklonitých st?ech a st?ešním izolacím. Pracovní postupy a návody jsou doloženy názornými obrázky.

Kniha je ur?ena nejširšímu okruhu zájemc?, zejména domácím kutil?m a amatérským stavebník?m, ale i pracovník?m stavebních firem.
Rozsah 304 stran, 263 obrázk?, formát A5, 2.p?epracované vydání z roku 2000.
Peter Peschel a kol.: D?eva?ská p?íru?ka. Tabulky, technické údaje
P?eklad 2. n?meckého vydání obsahuje p?edevším tabulky, vzorce, normy, pravidla jakož i hodnoty materiál? a konstruk?ních veli?in pot?ebných pro obory zabývající se zpracováním d?eva. V jednotlivých kapitolách jsou tabulkov? zpracovány základy matematiky a p?írodních v?d, d?evo a materiály ze d?eva, ostatní materiály d?ležité pro d?evoobory, technické kreslení, konstrukce nábytku, dve?í, oken, schodiš? a d?ev?ných obklad?, stavební fyzika, základní ná?adí a stroje pro obráb?ní d?eva a kone?n? základy organizace d?eva?ských podnik?. Obsah byl v co nejv?tší mí?e p?izp?sobován platným ?SN, tak aby shromážd?né údaje vyhovovaly v našich podmínkách.
Rozsah 324 stran, 1. vydání, rok 2002, ISBN 80-85920-84-0
Předchozí Stránka: 1 | 2
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek