Novinky Připravujeme Katalog Objednávka O nás Kontakt Domů Domů Domů Domů

Nakladatelství:

Vítejte

Vítáme vás webové prezentaci nakladatelství Sobotáles. Na těchto stránkách najdete informace o našich produktech a o publikacích z produkce nakladatelství Europa - Sobotáles cz, s. r. o. Pokud se vám některý titul bude líbit, můžete si jej objednat (buď rovnou z těchto stránek nebo telefonicky). Přejeme Vám příjemný výběr knih.

Tipy

Bohuslav Málek a kol.: Hygiena práce
novinka
Nové vydání dlouho na trhu chyb?jící u?ebnice obsahuje všechny díl?í obory,které zahrnuje komplexní obor hygiena práce. Oproti prvnímu vydání jsou do textu zahrnuty zm?ny, které p?inesl v uplynulých více než 20 letech rozvoj poznání, v neposlední mí?e je však p?im??en? respektován vývoj evropské legislativy v oboru ochrany zdraví p?i práci, a ovšem také domácí legislativy. Zm?ny se týkají p?edevším kapitol fyziologie práce, mikroklima, toxikologie,hluk a vibrace i ?ásti týkající se prachu. Nov? pak jsou za?azeny nap?íklad kapitoly hodnocení zdravotních rizik a biologické ?initele.

Publikace je ur?ena p?edevším studujícím st?edních a vyšších odborných škol zdravotnických. M?že však sloužit také jako repetitorium pro léka?e, kte?í nepracují jako specialisté v oboru.
Rozsah 280 stran, 40 obrázk?, formát A5, vazba V2 (m?kká), vydání 2. (v Sobotáles vyd.1.) rok vydání 2014
Ing. Pavel Chejnovský: Zdravotní vodohospodá?ské stavby
novinka
U?ebnice je ur?ena pro 3. ro?ník SOŠ stavebních, je zpracována v souladu s rámcovým vzd?lávacím programem ?. 36-47-M/001 Stavebnictví, a s u?ebními plány a osnovami p?edm?tu Zdravotní vodohospodá?ské stavby. U?ebnici byla ud?lena schvalovací doložka MŠMT.
Zahrnuje oblast dopravy a rozvodu vody v rámci ve?ejných vodovod? a odvád?ní odpadních vod v rámci ve?ejných kanalizací. Má výpo?tovou ?ást. Stru?n? je pojednáno i o historii vývoje a sou?asném stavu vodovod? a kanalizací v ?R. P?i zpracování u?ebnice autor vycházel z platných právních vodohospodá?ských a technických norem.
Kniha je ur?ena krom? student? i projektant?m a stavebním technik?m.
172 stran, 8 stran barevných p?íloh, 182 obrázk?, 14 tabulek, 8 graf?, rok vydání 2010
K?ížová: Betonové konstrukce I pro SPŠ a SOU stavební
novinka
U?ebnice se zabývá technologií výroby betonových konstrukcí od výroby jednotlivých složek až po ov??ování kvality a shody. Sou?ástí u?ebnice je krátký slovník technických termín? a laboratorních zkoušek, které lze realizovat v b?žné st?edoškolské laborato?i pro stavební hmoty.
Je ur?ena p?edevším student?m st?edních pr?myslových škol stavebních, oboru pozemní stavby a p?íbuzných, ale i žák?m dalších st?edních odborných škol a st?edních odborných u?iliš? se zam??ením na stavebnictví. Bude však jist? užite?nou p?íru?kou i pro st?edoškoláky pracující na stavbách a v projekci i pro další technické pracovníky z praxe.
U?ebnici byla ud?lena schvalovací doložka MŠMT.
Rozsah 144 stran, 48 obrázk?, 20 tabulek
Tkotz a kol.: P?íru?ka pro elektrotechnika
EUROPA SOBOTÁLES cz
Druhé ?eské vydání je p?ekladem už 24. n?meckého vydání a je oproti p?edchozímu vydání z r. 2002 výrazn? aktualizováno, dopln?no a o cca 60 stran rozší?eno. P?ináší obsáhlý, tém?? encyklopedický souhrn základních v?domostí pro specializace v celé ší?i elektrotechnických u?ebních i studijních obor?, jako je nap?. elektriká?, elektromechanik, mechanik silnoproudých za?ízení, mechanik elektronik apod. Hlavní d?raz je kladen na jasnost a srozumitelnost výkladu, která je podpo?ena za?azením velkého množství barevných obrázk?, schémat zapojení, diagram? a popis? experiment?. Pro nové ?eské vydání byl výklad dopln?n tak, aby pokud možno odpovídal platným ?SN.
Kniha je ur?ena p?edevším žák?m SOU a SPŠ elektrotechnických, uplatn?ní však najde i mezi vyu?enými pracovníky v elektroprovozech a dílnách, mistry, techniky i dalšími zájemci o elektrotechniku.
Rozsah 648 stran, 1500 obrázk? a tabulek, formát B5, 2. ?eské vydání (2006)
Domů | Novinky | Připravujeme | Katalog | Objednávka | O nás | Kontakt


Dotazy nakladatelství posílejte na sobotales@volny.cz

© Nakladatelství Sobotáles, webmaster Jan Marek